0

අවුරැදු mini කවි

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Thursday, April 14, 2011
කදමලු බැදගෙන නෑගම් යන්නට
හිතේ කහට හැම දුරැවී යන්නට
බුලත් අතක් දී සුභාසිරි පැතුමට
දිනය හොදයි අද නෑගම් යන්නට

|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.