0

අවුරැදු mini කවි

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Wednesday, April 13, 2011
රබන් පද දස දෙසින් ඇසෙනා
අතර හිත් සෙනෙහසින් බැදෙනා
හිරැට දෙවියන් පදවි ලැබෙනා
බක් මහේ කිරි ඉතිරි හැලෙනා

|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.