0

හැදෙන්නට මගෙන් 2

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Friday, April 29, 2011
දිනන අය ගැන වෛර ‍ බැද
එපා දුක්වෙනු රිදුම් දී හද
උගත දේ දෙවියන්ට සේ වැද
නැගිටියව් ජය දජෙන් ඔද බැද

අනුන බොරැවෙන් රැවටුමට ලොබ
නුගුණ ඇති මිනිසුනේ සිහි ලැබ
මුසා බස් පිට කරනු නම් නූඹ
බදිනු කට වට දමා හෝ කඹ

|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.