0

ඉන්නේ කොහොමද

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Sunday, April 10, 2011
නොකැළැල් සෙනෙහස සිත තුළ කුමටද
නුඹ ළග නැති මොහොතේ
නොගැලූ කදුළක් නෙත තුළ කුමටද
නුඹ ළග නැති මොහොතේ……………….

දවසක් නොදුටුන හිත ඉවසුම් නැති
තරමට හැඩූ තරම්
සදාකාලිකව ඉන්නේ කොහොමද
නුඹ නැති සිහින ළගින්………………….

හිතවත් සුළගේ හිත වැලපුන හැටි
ඇයහට නොකිය ඉදින්
වළාකුළු අතර සැගවී පුරහද
නුඹ ඇති අහස සොයන්………………

|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.