0

සුසුමට අවසර

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Wednesday, April 06, 2011
සුසුමට අවසර දෙනු මැන හදවත
ඉකි ගා හඩනු බැරී
කදුළට අවසර දෙනු මැන නෙත් යුග
ඉකි ගා හඩනු බැරී

මගේ හිතේ රජ ඔටුණු පැලැන්දූ
කුමරැන් නුඹේ සිහසුන ලැබුවා නම්
ඵල නැති හදවත කුමට මගේ ළග
වේදනාව සිරකර ගෙන ඉන්නට

සදේ කැළුම් කැන් මුහුණ වැසූ
අතරේ මා තනියෙන් සිටියා නම්
ඵල නැති හදවත කුමට මගේ ළග
වේදනාව සිරකර ගෙන ඉන්නට

|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.