0

නවදැලි හේනේ

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Monday, April 18, 2011
නවදැලි හේනේ දුටු රැව
ජනපද කලණියට සමයි
සුරලොව අගනුන් දැකුමට
දැන්නම් මගෙ හිතට ප්රිනයයි

නුඹේ රැව මගෙ හිතේ ඇදුනා
කල්පයක් ළග උන් මගේ
සොයා ආශා බැදී නිරයේ
ඇවිද ඇවිදන් යන හැටී

සිතේ සැනසුම නැතේ හඩනා
දසදහස් මිනිසුන් මෙහේ
සොයා ආශා බැදී නිරයේ
ඇවිද ඇවිදන් යන හැටී

|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.