0

වෙසක් කවි ගී

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Monday, April 18, 2011
විසකුරැ වන සතුන් හා සම
හිතේ නැගෙනා රාග ගිනි හැම
දවා නිවනින් ලබනු සුනසුම
කරනු පිං හිත හිතා නොඉදම

|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.