0

ඔවදනක්

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Monday, April 11, 2011
අතපය හතර ඇත්නම් හරිහැටි උපතින්
හීනෙන්වත් එපා අතපා රැකුම ඉතින්
දහඩිය වැටෙන තුරැ වෙහෙසී ලබන දෙයින්
බඩ කට මෙන් හිතත් සපිරෙයි සතුටින්

|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.