0

අවුරැදු

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Saturday, April 09, 2011

බත බුලතින් අස්වනු ඉතිරෙන්නේ
යස ඉසුරින් දිවියම වැජබෙන්නේ
සිතුම් පැතුම් සිතු සේ ඉටු වෙන්නේ
ලබන වසර සැමටම ජය වෙන්නේ

තෙලෙන් බැදෙන පැණි කැව්ම් සැදෙන්නේ
රබන් හඩට පා රැගුම් රගන්නේ
කොහෝ නදින් හැම සිත් තුටු වන්නේ
කිරියෙන් ඉතිරැනු වසක් ලබන්නේ

වැඩිහිටි පා වැද පව් හරවන්නේ
නැකතට සිරිතට සැම සිදුවෙන්නේ
නෑගම් යන්නට කද බැද ගන්නේ
සතුටට හිරැ දෙවියන් ළග ඉන්නේ

පංච කෙළියෙ සුකුමල රැව මැද්දේ
ඔංචිල්ලවත් තාලෙට පැද්දේ
ඔලිද කෙළියෙ තාලෙට එන සද්දේ
දුටු දණ සිත් ඒ වෙතටම බැන්දේ

|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.