0

දැක්කද මියැදිලා කාන්තාවක්

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Friday, April 29, 2011
වැස්සට තෙමී අව්වට වියැළිලා ගිය
ජීවිත වලට සරණක් නැතිවාද බය
හිංදා නොරිස්සුම් හිත දස අතේ ගිය
මියැදිනි මහමගේ මුල්ලක තනිව ඇය

මේ කෙනෙකුගේ ආදර බිරිද ද දන්නේ
නැතිනම් දරැ සිටින අම්මා කෙනෙකුද දන්නේ
තව හෝ කාගෙ නැගණියකද නැහැ දන්නේ
අහසින් මෙහි වැටීදැයි නෑ ලොව දන්නේ

|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.