0

අක්ක ගෙදරින් ගිහින්

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Monday, April 18, 2011
දුරින් උන්නු කටහඩ නෑසෙන මානේ
සිතත් එක්ක බැදි සිත අමතක නෑනේ
මල්ලියෙ කොහොමදැයි අසනා හැම ගානේ
වැ‍ගිරෙයි කදුළු කැට දිගටම නෙත් මානේ

|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.