0

අත්තම්මා

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Monday, April 18, 2011
අත්තම්මා මහළු මඩමෙ කදුළු සලන කොට
අම්මේ කොහොමද ඉන්නේ නොදැක්ක විලසට
දරා ගන්න බෑ මට මගෙ පුංචිකමට හිත
හෙටවත් යමුදෝ බලන්න නුඹට නිවාඩු ද ?


දවසක් අවොත් අම්මේ නුඹටත් ඉන්නට
දරා ගන්න පුළුවනිදෝ විදිනා තනිකම
අහිමි දරැ සෙනෙහෙ හීනෙන් විදිනා ඇගෙ රැව
හෙටවත් යමුදෝ බලන්න නුඹට නිවාඩු ද ?

|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.