0

උපන් සිතුවිලි

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Monday, April 18, 2011
උපන් සිතුවිලි උපන් ගෙයි මිය යන්න දී
උනන කදුළැලි නෙතු අගිස්සෙම ඉන්න දී
හමන සුලගට ගතේ වැදි සිප යන්න දී
බලා ඉමි කාලයට දොරගුළු හැර දී

|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.