0

අතීතය

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Monday, April 18, 2011
පරව වැටුන මල් කුමටද අහුලන්නේ
ගිලිහුණු කදුළු ඇයි නෙතගින් උහුලන්නේ
බිදුණු පෙමට ඇයි ලසො‍වින් දුක් වෙන්නේ
හැර ගිය අතීතය ඇයි හිත පාරන්නේ

|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.