1

වෙසක් කවි ගී

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Tuesday, April 19, 2011
මහ වෙහෙරයි මහ සෙනගයි
ලොව්තුරැ අම පැන් ගගුලයි
සොයා ඇවිදි මග නිවනයි
සාදු සාදු තුන් සරණයි

පැටලි පැටලී පැතුම් රැහැනේ
විදී දුක් අපි යනෙන ගමනේ
සොයා සැනසුම මහද අරණේ
දෙසා වැදු බුදු බණේ සරණේ

|

1 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.