0

ලොවේ දුක දැක

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Wednesday, April 06, 2011
සෝ සුසුම් හිමි දෙනෙත් කදුළේ සැගවිලා දෝ
වැදු දරැවන් නොලද සුව සොය ඉගිලුනා දෝ
තනිය නොතනිය ළගින් උන්නේ දුකම නේ දෝ
බුදුන් පහසින් ලැබූ සිසිලක් හිතේ නැති‍ දෝ

ලොව මහත් දුක් කදුළු ඉවසුවෙ අම්ම නේ දෝ
එහෙව් අම්මා වරැන් තනිකර ඉන්න හැකි දෝ
ඈට නැතිමුත් අපේ කුස හැම මොහොතෙ පිරෑ වෝ
ඇගේ ලේ කිරි වලට ගෙන නුඹෙ දෙතොල තැබුවෝ

|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.