0

සොයමි සිනහව

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Tuesday, April 12, 2011
කදුළු අතරේ සොයමි සිනහව
කදුඵ අතරේ නැති උනත්
සුසුම් අතරේ සොයමි සැනසුම
සුසුම් අතරේ නැති උනත්

හරි සුන්දරයි කියලා මැවූ ලොව
පුරහදින් එළියට ගෙනා
හදත් එක්කම යන්න හිතිලද
අමාවක රෑ නුඹ ගියා

දුර යා යුතුයි කියලා කියූ නුඹ
අතරමං අදුරෙම තියා
සිතත් එක්කම යන්න තිබුණනෙ
දරාගනු බෑ හිත සදා

|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.