0

මැයි දින ගැයුම

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Saturday, April 30, 2011
ලේ දහඩිය ගැලූ ගතයි
දුක් අතරේ ගෙවූ හිතයි
රජ ඔටුනු අවැසි හිසටයි
මැයි මලින් පිදෙන කිරැළයි

දෑතේ කරගැට සුමුදු හිත ‍ සගවයි
ගලන දහඩිය නුඹේ ගත සවියයි
සොයන ජය ඇස් වලට සුව යහනයි
ඒ දිනක් එන්නට අපේ හිත පැතුමයි

|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.