0

අවුරැදු mini කවි

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Thursday, April 14, 2011
තෙලේ බැදුන කැවුම් ගෙඩිය
වගේ දිලෙන පැතුම් පොදිය
සිතේ නැගෙන සිතුම් නදිය
වගේ ඉදෙන කෙසෙල් ගෙඩිය

|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.