0

දෙසිත

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Wednesday, April 06, 2011
දෙසිත එකසිත වී
පැතුම් මල් පිබිදී
ගෙවූයේ එක එකම මොහොතයි
දෙසිත එකසිත වී

සරාගික සෙනෙහසක් කුමටද
මලාණික නම් පිපුණු හද මල
සොයා යන්නට බැරැව ලතවෙන
අපම සෙවු අපගේම සෙනෙහස

දිනාගෙන හදවතින් සැනසුව
දයාබර පෙම් වදන් ගිලිහුණූ
දරා ගන්නට බැරිව ලතවෙන
අපම සෙවු අපගේම සෙනෙහස

|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.