0

කදුළු අරඹෙ

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Wednesday, April 06, 2011
කදුළු අරඹෙ හිනා වෙන්න නුඹට හයිය නැති උනාට
එපා ගෙවුන හැම දෙයක්ම හිත හිත ඉන්න
විසිතුරැ මල් පිපි මිහිමත විසකුරැ කටු තියෙනවාලු
දෙනෙත් අවදියෙන් මං එනතුරැ නුඹ ඉන්න

සදළු තලෙන් එහා ඈත
නෙක විසිතුරැ මැවූවාට
එපා නංගියේ හිත ඒ දිහා යවන්න
දෑතෙ හයිය තිබුණත් බෑ
ඒ විසිතුරැ මීල කරන්න
දෙනෙත් අවදියෙන් මං එනතුරැ නූඹ ඉන්න

අම්ම අප්ප නැති උනාට
තනිකම නුඹ හට දැනුනද
ගලා ගිය නුඹේ ඇස් වල කදුළු පිසින්න
කුලී වැඩට වෙහෙසි දවස
බෑ නංගියෙ ගෙවා ගන්න
දෙනෙත් අවදියෙන් මං එනතුරැ නූඹ ඉන්න

|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.