0

පිපි කුසුමන් අතරේ

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Tuesday, April 26, 2011
දොරකඩ පිපි කුසුමන් අතරේ
සැදූ කැදැල්ලක සුව යහනේ
පුතේ බලන් සැගවී රහසේ
කුරැළු මව් පියන්ගේ සෙනෙහේ

සුළං සැරට ලෙලදෙන අතු අතරේ
පරඩැල් ගෙනවිත් නිසිලෙස රිසිසේ
වටපිට ඔබ මොබ හරි හෝදිසියේ
සදති සදති උන් කූඩුව එකසේ

|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.