1

කවුළු දොරෙන්

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Tuesday, May 31, 2011

අපට වරම් නැති ලොවක උපන්නට
පිංකර ඇති අපි ළගින් ඉදින්නට
සමුගෙන යන හෙට දවස දකින්නට
පතමි හිතට දිරි ඇතිව ඉදින්නට

කවුළු දොරෙන් රිය දුරක ගියා හිත
හැබහින් දුටු ඒ මුල්ම දිනේ
ආයෙ දකින්නට තව සැරයක් නුඹ
ආ ගිය මග හැසිරැනේ ඔහේ

සුවද පොදෙන් ලද සෙනෙහෙ ගලා ගිය
තවමත් නුඹ නෑ දකිනු කොහේ
හීන හදන්නට ඇසට නින්ද නැත
ආ ගිය මග මගහැරේ හිතේ


|

1 Comments


හරිම ලස්සනයි....

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.