0

උපමා නෑ සමකරන්න බෑ

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Saturday, May 28, 2011

සසරේ සැරි සැරෑ
මගෙ හිත පිං පිරෑ
කවුරැද හිත දිනූ
අහම්බෙන් හමුවුනූ

උපමා නෑ සමකරන්න බෑ
නුඹ ළග ඇති වෙන අය ළග නෑ
සෙනෙහස සුර මී විත බදු නෑ
කල්පයක් තරම් නුඹ දුර නෑ

නෙතගින් පෑ මහ ගැඹුරක් නෑ
මගෙ හිත ගිය වෙන අය තව නෑ
හදවත පුද දී ඉවසුම් නෑ
කල්පයක් තරම් නුඹ දුර නෑ


|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.