1

ලොකු අයගේ අවවාද

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Saturday, May 21, 2011
සදට තරැට පෙම් කල
පුංචි අපේ හිත් තුල
ලොවේ අදුරැ තැන් වල
එපා රැදෙනු පුත බොල

|

1 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.