0

හැඩුවා ඉකිබිද

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Thursday, May 26, 2011


එක්ටැම් ගෙයක මා සිරගත කල
මගේ ගෙවුණු පෙර දවසේ
මගෙන් නුඹට උනු කදුළු නෙතට ඉනු
වරද තවම මට නොහැගේ

ලොවෙන් ඈත් වී ඉන්න හිතා ගෙන
ලොවම ඉදිරියේ මා තනිවී
හැඩුවා ඉකිබිද කදුළු සගවගෙන
ඇයි තවමත් හිත ගිමන්හලට නාවේ

මගෙන් දුරස් වී ඉන්න නුඹට හැකි
තැනක මගේ නෙත් තනීවෙලා
හිතනා පැතුමට මටද වඩින්නට
ඇයි තවමත් හිත ගිමන්හලට නාවේ


|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.