1

වෙසක් කවි ගී

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Friday, May 06, 2011
බණ පද නොනැසි ලොවකදි ඉපදුනාට
පිං පව් දෙපිල හරිහැටි නොදැනුනාට
හිත නන් විසිතුරේ බැදි ලොබ උනාට
බුද්ධාගම තමයි හිමි මෙහි ඉපැදුනාට

නුවණැස අවදි වනතුරැ මග බැලීම
ඔද්දල් වනු නිසැක සසරේ බැදීම
තෙරැවණ සරණ නොපමා පිලි ගැනීම
සසරේ සුවය විය හැකි බණ ඇසීම

මත් සුව සොයන හිත් කදුලේ ගිලේයා
කම් සුව සොයන හිත් සැකයේ ගිලේයා
දම් සුව සොයන හිත් සතුටේ ගිලේයා
මෙත් සුව සොයන හිත් සසරේ දිනේයා

|

1 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.