0

හිතේ තනිකම

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Sunday, June 05, 2011


දහසක් දේවල් කියන්න බැරිවම
ඇස් වල කදුළු ගලා යයි
දහසක් තනිකම මකන්න උන්නට
හිත තනිවම තනිකම උහුලයි

මහ සයුරේ තනි මගක ඇදෙන නැව
හරියට මගෙ තනි හිත වාගේ
දහසක් අය මා ළග ළග උන්නට
දැනෙන්නෙ හිත තනියම වාගේ

රෑ අහසේ තරැ අතර දිලෙන සද
හරියට මගෙ තනි හිත වාගේ
දහසක් අය මා ළග ළග උන්නට
දැනෙන්නෙ මා කතරක වාගේ


|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.