1

එක එක අයගෙ හිත්

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Saturday, May 14, 2011

සුදු මල් ඔසරියට හැඩ වුන නුඹෙ ලැමද
වරලස සුළග හා මිතුරැව යයි නිබද
මිණි සේ දිදුල නෙත් දැක කවි ගී පබැද
ලොවටම ඇසෙන සේ කියනුව හැකිද

පුංචි පුංචි ලියම් කෑලි ‍නුඹෙ නමට ලිය ලියවලා
උදේ ඉදන් හංදි ගානෙ මහ අව්වේ කරවෙලා
අව්වට පෑදුන මොලයට සත් දෙවිදුන් නැමදලා
හංදි කඩේ නංගි එක්ක උන්නේ පෙමින් මත් වෙලා

විද්ද හාවට නොවැදි පදුරට වැදී කැලඹී මල් සිනා
පැද්දු තාලෙට මගෙත් නාඹර හිතත් අන්සතු වී ගියා
බබා කෙටු අකුරකට පෑයූ සරා සද ළග හිත තියා
ගෙවුන පෝයට මසක් ගතවී පෙම් පුවත ජයටම ගියා


|

1 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.