0

විමසුම

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Sunday, June 26, 2011

විමසුම කියන වැඩසටහන බලපු මට
වහගන්නට බැරිව ලතවුණි මගේ කට
රෙදි හෝදන්න රජයේ කුණු පිරැණු විට
මෙහෙමත් කඩේ යාමක් දුක හිතුනි මට

අද කියුවා කථාවක් පොඩි දුවක් ගැන
අතරින් ගැසූවා මඩ සරසවිය ගැන
සරසවි පුතුන්ගේ හොද ගැයුවොතින් දැන
නොහොදක් නොවේවී හිතහන් මොහොත ගෙන


|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.