0

තරැ සිත්තම්

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Tuesday, June 28, 2011

සිත සිරගත කලා
ඔබ මැව් තැන් පුරා
දුර යන්නට හිතා
අතැගිලි එක් උනා......

සද වට කර තරැ සිත්තම් රෑ අහසේ මැවු දිහා
සුසුම් එකට වෙලෙන දුරක නුඹ මැව්වේ දුක නිසා
බලන් ඉන්න මට ඇස් උණු කදුළට බර උන නිසා
සෙනෙහස ඇති දෝරෙ ගැලූ නුඹ වෙනුවෙන් හිත පුරා.....

මම වට කර නුඹ පෙම්වත් වූ සි‍හිනේ බිද දමා
පැතුම් මිලින මලක සුවද ලෙස සුළගේ පා උනා
හිතන් උන්න මගෙ පෙම්වත දුකක‍ට හිත ගෙන්නලා
සෙනෙහස ඇති දෝරෙ ගැලූ නුඹ වෙනුවෙන් හිත පුරා.....


|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.