0

කෙටි කල සිතුවිලි

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Wednesday, June 22, 2011

රජකම් කුමටදෝ මේ මහ පොලොව මත
සනසුම තිබුනදෝ මන්දිර සදළු මත
සොර බිය නිසා අවිලුනු මිනිසුනේ හිත
සසරට බියක් නැතිවද මියදුනන් දැක


|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.