0

දිය බිදක් සොයන මිනිසුන්

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Sunday, June 05, 2011


කතරක දිය බිදක් සොයන මිනිසුන් වාගේ
අප ඇවිදන් ආ ගිය දුර මනින්න බෑනේ
කල්පයකට දකින්න නැති බුදුන් වැඩි මගේ
යන්න තවම හිත නැතිවද සරන්නේ ඔහේ

මිතුරැකමට ළගට ගත්තෙ බොන මත් වතුර
සතුරැකමට තියා ගත්තෙ ගමේ පන්සල
නොවිදිනා දුකක් උහුලන මිනිසුන් හිදින
මහ පොලොවේ මග හැදින්න අය දැන් නැතිද

රිදුනු හිතට සුවය දුන්නෙ බුදු දම් ගගුල
වැටුණු කදුළු උරා ගත්තෙ හිතේ සිසිලස
නොලැබෙනා පැතුම් පොදි බැදි මිනිසුන් හිදින
මේ සසරේ දුක හැදින්න අය දැන් නැතිද


|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.