0

ඉඩදෙන්න

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Sunday, July 03, 2011

පැහැසර අහසට සද නැති හිංදම
දුර යන මගෙ හිත කදුළු පුරෝගෙන
දැන් ඇති හිතුනම හැඩුවා ඉකිබිද
අතර මගක හිත දමා යන්න මට
මතක අමතකව යනු බැරි ඇයි තව………

නිදි යහනට එන සිහින දකින හිත
සලන කදුළු වල අරැත මගෙන් දුර
ගිය හිංදම අද තනියම අහසට
කියන්න කවි පද……ඉඩදෙන්න

නුඹ නිදියන ලොව සුවය සැදෙනු දැක
සලන කදුළු වල සතුට පුරෝගෙන
හිත තනියම නැත නුඹ තනියට ළග
ඉදින්න මගෙ ළග……සිහිනයක


|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.