0

නිසල විලේ.......

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Friday, March 25, 2011

නිසල විලේ පිපි කුසුම් කැකුළ

සද එළියට විකසිත වන

මනුසත් සිත බුදු දහම් ගගුළ

අසා නිසල වන ලෙස


මහ වැස්සට මහ සුළගට

ජීවිත ගෙන ගිය හැටි දැක

සසර නිමක් නැති බව දැන

කරමු කුසල අද හෙටදිම......


මහ මුහුදට ගිය සැනසුම

ජීවිත ගෙන ගිය හැටි දැක

මෙහෙම දිවියකට නොව ලොබ ගෙන

කරමු කුසල අද හෙටදිම........


|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.