1

නැවට ගොඩවීම

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Saturday, March 19, 2011
නැලවෙන කෙස් වැටිය සුළගේ ලෙල දෙන්නේ
දිදුලන නෙත් ඇගේ මුතු සේ දිලි සෙන්නේ
පැද්දෙන උකුල මගෙ හිත ඈ දෙස ගන්නේ
එබි එබී බැලුවෙමී කවුරැන්දැයි එන්නේ

දැක දැක සිහින නුඹෙ අත මා අත ගත්ත
විද විද රෑ සොබා හොරහින් දැක ගත්ත
ළග ළග ඉදීමෙන් කටහඩ විද ගත්ත
අයියා කෙනෙකි මං නුඹගේ හිත ගත්ත

නුඹ යන මගේ අඩියක් පසුපස ඈතින්
උන්නේ නොවිදිනා දහ දුක් විදිමින්
කෑවේ නොකෑවා සේ නුඹ දෙස බලමින්
ඉන්නට නගේ බෑ තව වසරක් තනියෙන්

|

1 Comments


ලස්සන කවියක්

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.