0

නිහඩ දෙනෙත

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Thursday, March 24, 2011

නිහඩ දෙනෙතින් කියන්නට බැරි

තරම් ආදරයක්

පන්හිදෙන් පිටු දහක් ලියන්නට බැරි

තරම් ආදරයක්

ඒ නුඹ ගැනයි කියලා කියන්නට බැරි

තරම් ආදරයක්

හිත දරා ගන්නට හිතන්නත් බැරි

තරම් ආදරයක්


ළග නැතත් දුර ගිය හිතක්

ආපසු ඉතින් යන්නද කියන්……

නොදැනිම මමත් පෙම්වත් උනත්

නුඹ කවැරැදැයි සොයමී තවත්


ජීවිත ගගත් ගැලුවට ඉතින්

සෙනෙහස කොහෙන් සොයමිද තවත්…….

සැනසුම නැතත් මතකය ඇතත්

වැරදුනේ කොහි සොයමී තවත්


|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.