0

මනාපය

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Sunday, March 20, 2011

නුඹගේ මනාපය දැන් දී අවසාන නිසා

කියලා දෙන්න සිතුනා උන් කියූ මුසා

රට සුරපුරක් කරනට කට කොනින් දෙසා

උන් සුර සැප විදී මහජන මුදල් ගසාකොයි පාටටත් මේදේ අද පොදුය මෙහේ

වන්නේ අපිට උඩ බල බල ඉන්න ඔහේ

කාගෙත් සේවය‍ට එන මැතිදුන්ගේ ඉහේ

මල් පිපිලාලු අද දිනලා ඡන්දෙ පොරේ


|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.