0

දරා දස මස

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Thursday, October 28, 2010

දරා දස මස කුස දරා
විදී දුක් කදුළින් වසා
සොයා ගිය ජය ටැඹ සොයා
විගස එමි මව් සෙනෙ සොයා

පුංචි දෙපයට දිරිය දී
දුන්නු මග පෙන්වා නිතී
අම්මෙ නුඹෙ සුවදට මගේ
තවම නෙත් කදුළින් තෙමේ

වැහැරි වත රෝ ගොදුරැ වී
පැතුම් ළග සතපා නෙතූ
ඈත මග පෙනෙනට දුරින්
තවම එමි මම දුක් සිතින්

අම්මෙ නුඹෙ සුවදට මගේ
තවම නෙත් කදුළින් තෙමේ................


|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.