1

තනිකම

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Thursday, October 28, 2010

තත්පරයක් වටීවි හිටියා නම් නුඹ
අන්සතු නොවීම දෙනෙත් ළගින්
ඔහු සමගින් දොඩමළු වී උන් හැටි
දකින්න පව් කර ඇති සසරෙන්

මගේ සිහිනයේ නුඹ හා ගිය මග
ඔහු සමගින් නුඹ යන්න ඇතී
තනිතරැවක් වී සුසුම් හෙලන්නම්
තනිකම ළග මම දනින් වැටී

මගේ මතකයේ නුඹ උන් තැන් වල
කදුළු වැටී වියලෙන්න ඇතී
ආයෙත් පෙර දා ලස්සන හීනෙක
තනියෙන් සක්මන් කරන්න ඇතී


|

1 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.