0

පිණි බිංදු අරං

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Thursday, October 28, 2010

පිණි බිංදු අරං වැස්ස ඇවිත්
සද එළිය මැදින්
ඒ වැස්සෙ ඇවිද යන හිත
ගැන සදට හිත ගිහින්

මුතු කුඩයක් වී නුඹ යන මග
ඉන්න පැතුව මං
පිණි බිංදු ඇවිත් ඔය කම්මුලෙ
තනිය මැකුව නම්
පිණි බිංදු ඇවිත් ඔය කම්මුලෙ
තනිය මැකුව නම්

පන්හිදට නුඹේ හිත ලියන්න
කවිය හෙව්ව මං
නුඹ වීදි කොනින් මගෙ දෙනෙතට
නොපෙනි ගියා නම්
නුඹ වීදි කොනින් මගෙ දෙනෙතට
නොපෙනි ගියා නම්


|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.