0

නුහුරැ කදුළ

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Monday, August 01, 2011

නුහුරැ කදුළ නොවෙයි
නුහුරැ නුඹේ හිතයි
මේ වැටුන කදුළයි
මැකුවෙ මගේ දුකම

ගිරි ශිකර බිද
සෙවූ සෙනෙහස
හිරැ සරට බියවී ගියාදෝ
පුදුම එයම නොවෙයි

තුරැ ළපළු මැද
පැතුම් ඉපැදුන
හිත දුරක සිරවී ගියාදෝ
පුදුම එයම නොවෙයි

පුදුම ගිලිහුණු මගේ කදුළට
ඉන්න දුන්නු නුඹයි


|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.