0

උපන් හිත

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Monday, August 01, 2011

උපන් හිත උපන් ගෙයි මියයන්න දී
බලා ඉනු මිස හඩනු නම් බැරිවී
ලොවම කියනා කතා වල ගොළුවී

මහ දුරක් නෑ නෑවිදින් නැවතුන තැනට
යා යුතුව තිබුණා සොයා
මහ දුරක් නෑ නෑවිදින් නැවතුන තැනට

සැනසුමක් නෑ හීනෙකින් ලතැවුන හිතට
මා හැඩුවා හඩගා කියා
සැනසුමක් නෑ හීනෙකින් ලතැවුන හිතට


|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.