0

ඇදි සිහින දිගේ

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Monday, August 01, 2011

ආයෙමත් හමුනොවන සේ
ආයෙමත් අප වෙන් වුනේ
හමුනොවී දින ගත වුනේ
තාම සෙනෙහස හිත් කොනේ

හිත් අහස් ගැබේ ඇදි සිහින දිගේ
මම උන්නෙ ඔහේ හැමදාම වගේ
කාලයේ සොදුරැ තැන් එදා වගේ
නෙත් තෙමනු දැනේ රහසකින් වගේ

මත් වුනන් වගේ අපි ඇවිද ගියේ
පෙම් හිතක අගේ සරදමක් උනේ
ජීවිතේ රැදුරැ හිත් වලින් මගේ
නෙත් තෙමනු දැනේ රහසකින් වගේ


|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.