0

තරැකැට මදි

Posted by හර්ෂ K සිල්වා on Wednesday, July 20, 2011


තරැකැට මදි ගනන් කරන්නට කාලය වැඩි හිංදා
වැලිකැට මදි ගනන් කරන්නට කාලය වැඩි හිංදා
සුසුමන් මදි සුසුම් හෙලන්නට කාලය වැඩි හිංදා
තනිකම ඇති තනිවෙන්නට ලොව මා ළග නැති හිංදා

ලොවට එපා උන කදුළට මම පෙම් කල හැටි දන්නා
ඇසට කදුළු නෑ දෙන්නට හැඩු කාලය වැඩි හිංදා
තනිකම ඈතට විසිකර මල් සුවදට පෙම් බැන්දා..........

හිතට එපා උන සෙනෙහස නුඹ මට රහසේ දුන්නා
නෙතට පුරැදු උණූ කදුලම නුඹේ කොපුල් මත රැදුනා
තනිකම ඈතට විසිකර මල් සුවදට පෙම් බැන්දා..........


|

0 Comments

Post a Comment

Copyright © 2009 mage panhida All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.